Kassalapp®

Norwegian Skrei Quality Approved

Kvalitetsmerket Skrei er gytemoden skrei som er utvalgt, behandlet og pakket etter bestemte krav beskrevet i en egen kvalitetsstandard.


Kvalitetsmerket Skrei er et beskyttet varemerke registrert av Norges sjømatråd. Merket gir en garanti for førsteklasses skrei, som er gytemoden skrei som er utvalgt, behandlet og pakket etter spesifikke krav beskrevet i en egen kvalitetsstandard kalt NS 9406:2022.

Formålet med standarden er å sikre god og stabil kvalitet på fersk skrei og produkter av skrei. Kun skrei som oppfyller kravene i standarden kan selges med kvalitetsmerket. Det er selgerens forpliktelse overfor kjøperen at skreien oppfyller kvalitetskravene satt i standarden.

Hver sesong må pakkeanlegg og eksportører av kvalitetsmerket Skrei lisensieres hos Sjømatrådet. Dette sikrer at de er kjent med innholdet i kvalitetsmerkeordningen og forplikter seg til å følge retningslinjene og kvalitetskravene som ordningen inneholder.

For å være en godkjent produsent eller pakker av kvalitetsmerket Skrei må man oppfylle spesifikke krav angående merking, emballasje og pakking. Emballasjen skal være merket med kvalitetsmerket for Skrei, og det skal være tydelig angitt siste holdbarhetsdato, pakkeanleggets pakkenummer og eksportørs skreinummer på etiketten.

Kontroll med kvalitetsmerket Skrei utføres av en uavhengig tredjepart kalt Skreipatruljen, som består av kontrollører fra Norges Råfisklag. Ved vesentlige brudd på kravene i kvalitetsstandarden eller lisensavtalen kan lisenstakeren miste retten til å bruke kvalitetsmerket for en periode, og gjentatte brudd kan føre til permanent tap av retten til å bruke merket i resten av sesongen.

For å sikre at kundene er informert om kvalitetsmerkeordningen, skal eksportører av Skrei sende informasjonsskriv om Skrei fra Sjømatrådet til sine kunder. Dette skrivet inneholder relevante opplysninger om kvalitetsmerket og bidrar til å synliggjøre den ekstra kvalitetsgarantien som følger med kjøp av kvalitetsmerket Skrei.
Etablert 2023
Organisasjon Norges Sjømatråd
Merknad Søknadsnummer hos Patentstyret: 202213572