Kassalapp®

CE Merket

CE-merket er en betegnelse som viser at et produkt oppfyller helse-, sikkerhets- og miljøkravene innenfor EØS-området.


CE-merket er en betegnelse som viser at et produkt oppfyller kravene fastsatt i direktiver eller forordninger for helse-, sikkerhets- og miljøaspekter innenfor EØS-området. Dette merket finnes på ulike produkter, fra leketøy til maskiner, medisinsk utstyr og byggevarer. CE-merking er obligatorisk for de produktområdene som omfattes av kravene.

CE-merket er en synlig erklæring fra produsenten eller deres representant om at produktet oppfyller kravene i relevante direktiver eller forordninger. Det betyr at produsenten tar ansvar for at produktet oppfyller de fastsatte kravene. CE-merking signaliserer overholdelse av sikkerhetskravene i EØS, og at produktet kan dokumenteres å oppfylle disse kravene. Merket gir produktet fri markedsadgang innenfor EØS-området.

Det er viktig å merke seg at CE-merket ikke indikerer generell kvalitet eller brukskvalitet for produktet. Det fokuserer kun på oppfyllelsen av helse-, miljø- og sikkerhetskravene i de aktuelle direktivene eller forordningene. Produktkvaliteten og brukskvalitetene er ikke en del av kravene i disse dokumentene.

For å kunne bruke CE-merket, må produsenten eller deres representant gjennomføre en samsvarsvurdering i samsvar med prosedyrene angitt i direktivet eller forordningen. Produsenten påfører CE-merket etter at samsvarsvurderingen er gjennomført, og en samsvarserklæring skal følge produktet. Den nødvendige tekniske dokumentasjonen skal oppbevares av produsenten i 10 år og være tilgjengelig for myndighetene ved behov.

For enkelte risikofylte produkter, som medisinsk utstyr og utstyr for eksplosjonsfarlige områder, kreves det at en uavhengig tredjepart, et teknisk kontrollorgan, gjennomfører samsvarsvurderingen. Kravene for samsvarsvurdering og grafisk utforming av CE-merket er beskrevet i relevante direktiver og forordninger. Europeiske standarder utarbeides også for å beskrive hvordan kravene i direktivene eller forordningene kan oppfylles. Disse kalles harmoniserte standarder og fastsettes som nasjonale standarder i medlemslandene, inkludert Norge.